Uslovi

UGOVOR O NAJMU

M-Line d.o.o. Rent-a-car

M-Line d.o.o. Rent-a-car (u daljem tekstu kao NAJMODAVAC) iznajmljuje Najmoprimcu čiji su podaci na prednjoj strani ugovora, vozilo pod sljedećim uslovima:

1. Da svojeručno potpiše ugovor o najmu u dva primjerka i time se saglasi sa odredbama ugovora:

 • da prihvati cijene i uslove iz cjenovnika;
 • da ima 23.god.starosti i 3.god.vozačku dozvolu za kategoriju vozila koju iznajmljuje.
 • da prima vozilo u ispravnom stanju sa svim pripadajućim priborom i dokumentima o vozilu,a da eventualne kvarove odmah prijavi najmodavcu kako bi isti bili otklonjeni u što kraćem roku.
 • da iznajmljeno vozilo vrati na ugovoreno vrijeme,
 • da za produženje korištenja vozila traži saglasnost Najmodavca 24 sata prije isteka roka vraćanja vozila,
 • da vozilo uredno održava i čuva za vrijeme korištenja,
 • da iznajmljeno vozilo ne koristi:
 1. pod uticajem alkohola ili droga,
 2. u protivzakonite svrhe,
 3. za obuku vozača,
 4. za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu,
 5. za vuču prikolica ili drugih vozila,
 6. za učestvovanje motosportskim priredbama,
 • da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi i ne posudi trećem licu,
 • da vozilom upravlja sam ili lice koje on za to ovlasti pod uslovom da to lice ima najmanje 23/25 godina starosti,valjanu vozačku dozvolu da svojeručno potpiše ugovor u rubrici <drugi vozač> ovog ugovora,
 • da iznajmljeno vozilo ne optereti putnicima ili predmetima preko dozvoljene maksimalne težine,
 • da iznajmljenim vozilom ne prelazi granicu BiH bez dozvole Najmodavca ako to nije saopštio prilikom sklapanja ugovora o najmu,
 • da bez saglasnosti Najmodavca neće vršiti nikakvu promjenu dijelova, sklopova ili uređaja na vozilu.

2. Ogrešili se Najmoprimac o bilo koju odredbu ili uslov tačke 1.ugovora o najmu obavezuje se da će nadoknaditi Najmodavcu svu i svaku štetu koja bi iz toga proizišla, a čiji će obim utvrditi Najmodavac.

3. Najmoprimac se obavezuje da će Najmodavcu, na njegov prvi zahtjev, odmah vratiti vozilo i platiti:

 • Iznos za dnevni najam za iznajmljeno vozilo koji se zaračunava po važećem cjenovniku,
 • Iznose novčanih kazni izrečenih protiv Najmoprimca tj.vozača (kršenje saobraćajnih propisa i zakona o parkiranju),
 • Troškove sudske i advokatske (ukoliko dođe do njih).

4. U koliko Najmoprimac ne vrati vozilo do dogovorenog datuma koji je konstatovan prednjom stranom ugovora i ne izmiri svoje dugovanje, Najmodavac je dužan da:

 • Pusti krivičnu prijavu za licem i potragu za vozilom u nadležnom Sekreterijatu Ministarstva Unutrašnjih poslova.
 • pokrene sudski proces protiv Najmoprimca radi naplate svojih potraživanja koji je konstatovao cijenovnikom i ovim ugovorom.

5. Za vrijeme korišćenje iznajmljenog vozila Najmoprimca je u skladu sa zakonskim propisima i pravilima osiguranja osiguran od odgovornosti prema trećim licima do zakonom propisanog iznosa.
Vraćanje vozila prije roka navedenog u ugovoru o najmu a odlukom ili razlogom Najmoprimca, Najmodavac zadržava uplaćeni novac na cjelokupno trajanje najma.

 • Vozilo posjeduje ALARM koji obavezuje Najmoprimca da ga uključi prilikom svakog izlaska iz vozila.

6. Ukoliko Najmoprimac nije kriv za nastalu štetu na vozilu pod uslovom da je policija izvršila uviđaj sa lica mjesta, nema učešća u šteti.

 • Ukoliko Policija nije izvršila uviđaj nastale štete u udesu, odnosno ne postoji potvrda od strane policije o krađi vozila, Najmoprimac snosi 100% troškove oštećenja kao itržišnu vrijednost vozila koju procjenjuje Najmodavac.
 • U slučaju krađe vozila ili bilo kojeg drugog oblika otuđenja vozila od Najmoprimca u toku najma, Najmoprimac je dužan Najmodavcu vratiti originalnu saobraćajnu dozvolu i ključ sa alarmom, u slučaju ne vraćanja dužan je nadoknaditi 100% nastalu štetu Najmodavcu koju procjenjuje sam Najmodavac.

7. Bez obzira na osiguranje za slučaj havarije vozila Najmoprimac je odgovoran za:

 1. Štetu učinjenu na vozilu koju je on ili po njemu ovlašćeni vozač (drugi vozač) načinio pod uticajem alkohola ili droge,
 2. Ako je šteta prouzrokovana namjerno ili usred grube nemarnosti u vožnji,
 3. Ako vozač u momentu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu.

8. Najmodavac neće nadoknaditi Najmoprimca za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga i robe koja se nalazi u ili na iznajmljenom vozilu u toku najma.

9. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju udesa štititi interese Najmodavca kao i svoje interese time:

 • Što će kod nastanka saobraćajne nezgode odmah pozvati i sačekati dolazak saobraćajne policije radi izvršenja službenog uviđaja o nezgodu,
 • Što neće napustiti oštećeno vozilo dok ga nije sklonio sa mjesta nezgode i osigurao,
 • Što će zabilježiti imena i adrese učesnika i svjedoka nezgode kao i broj POLISE drugoga učesnika,
 • Što će podnijeti pismenu izjavu Najmodavcu o uzrocima nastale štete na iznajmljenom vozilu.

10. Propusti li Najmoprimac da u slučaju ne ispuni sve uslove u članu 9.ovog ugovora snosiće sve troškove koje bi Najmodavcu iz toga proizašle.

11. U slučaju spora iz ovoga ugovora stranke priznaju nadležnost Suda u Banja Luci

SAGLASAN SA UGOVOROM NAJMODAVCA:

 

U Banja Luci dana:_______________________________________

 

ImePrezime:_________________________________________

 

Potpis:_________________________________________

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!